Poszukuje ludzi do wsp????pracy
Miłego czytania!

Poszukuje ludzi do wsp????pracy
#1
Hej. Po d??ugim czasie planuje stworzy?? OTS'a na jednej ze starych wersji tibii - mam na my??li tibi?? 8.6

OTS z normalnym 1x lub lekko zwi??kszonym do max. 2x nabywaniem do??wiadczenia

taka bardziej przygod??wka NO-PVP.

 

Potrzebuje przede wszystkim osoby ,kt??ra ch??tna jest pom??c mi tworzy?? map?? do gry w dowolnym programie np. RME.

Swego czasu robi??em super mapy do tej gry jednak stworzenie ca??ego ??wiata zajmie troch?? za du??o czasu jak na jedn?? osob??.

Zreszt?? du??o przyjemniej jest wsp????pracowa?? z osob?? i wsp????tworzy?? produkt ni?? wszystkim zajmowa?? si?? sam.

 

Proponuje darmowy komunikator Twist - mam tam za??o??one zespo??y w kt??rych wsp????pracuje z r????nymi osobami (jestem freelancerem)

Z wykszta??cenia informatyk.

Mam roczne do??wiadczenie w tworzeniu aplikacji komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Programuje w takich j??zykach jak PHP7 , MySQL, JavaScript wraz ze znajomo??ci?? HTML5 i CSS3.

Tworz?? aplikacj?? oparte o wzorzec MVC i inne cuda na kiju.

Pisz?? to po to ,??eby pokaza?? ,??e swoje programy pisz?? od podstaw i w przypadku tworzenia OTS b??dzie identycznie.

 

To mo??e by?? ciekawe do??wiadczenie stworzy?? co?? wi??kszego wsp??lnymi si??ami.

 

W ramach mojej dzia??alno??ci w internecie OTS jak powstanie b??dzie mia?? w??asn?? stron?? WWW.

Mam jakie?? poj??cie o j??zyku LUA bo jako nastolatek programowa??em w nim r????ne akcje czy NPC w OTS'ach.

 

Traktujcie to raczej jak zabaw?? ,a nie pomys?? na biznes.

Je??li macie troch?? wolnego czasu i chcecie zrobi?? co?? kreatywnego. Skontaktujcie si?? ze mn??.

Nasze prace mo??emy wrzuca?? na GitHub do kt??rych tylko osoby uprawnione b??d?? mia??y do nich dost??p.

 

Je??li chcesz do????czy?? do zespo??u i masz g??ow?? pe??n?? pomys????w, a tak??e zmys?? estetyczny.

Napisz komentarz.

 

 

 

Odpowiedz
#2
Cze????! Ch??tnie pomog??. Pisz na discord Bachal#1010

Odpowiedz