Tibia - Jak Zacz???? :)
Miłego czytania!

Tibia - Jak Zacz???? :)
#1
Tibia - pierwsze kroki w grze, czyli jak zacz????

Pocz??tek przygody.

 


Za??o??yli??my konto, wybrali??my serwer i przeszli??my samouczek. Nawet interfejs gry nie jest nam obcy, wi??c co dalej? Trafiamy do Dawnport, czyli lokacji startowej w Tibii. To tutaj zdob??dziemy pierwsze poziomy i poznamy podstawy walki oraz r????nice pomi??dzy klasami postaci. Zabaw?? warto rozpocz???? od rozmowy z NPC o imieniu Inigo, kt??ry opowie nieco o okolicy.

Teraz sami decydujemy, kt??r?? ??cie??k?? wybierzemy. Znajdujemy si?? w centrum wioski, a ka??da z 4 dr??g oferuje odmienne doznania. Dlaczego? Wybieraj??c dan?? ??cie??k??, np. p????nocn??, automatycznie zmieniamy si?? w klas?? knighta (rycerza). B??d??cie jednak spokojni, ta zmiana nie jest na sta??e. Dop??ki nie osi??gniemy pewnych wymaga??, zostaniemy w Dawnport, by m??c swobodnie testowa?? wszystkie klasy. Wystarczy zawr??ci?? do wioski i wybra?? inn?? drog??, by nasza klasa postaci zosta??a zmieniona. W og??lnym rozrachunku do dyspozycji mamy takie klasy:

-Knight

-Paladin

-Sorcerer

-Druid

Po wybraniu odpowiedniej ??cie??ki, automatycznie otrzymamy na czas testowania odpowiedni ekwipunek i zdolno??ci, przynale??ne do danej klasy. W ten spos??b mo??emy si?? z nimi zapozna??, zanim dokonamy w??a??ciwego wyboru.

<div>
<div>
<div> 
</div>
</div>
Dawnport pe??ne jest pocz??tkuj??cych graczy
Po pierwszych testach warto porozmawia?? z Mr Morris, kt??ry b??dzie mia?? dla nas pierwsze zadanie do wykonania. Z czasem, gdy zdob??dziemy wy??sze poziomy, misje stan?? si?? odpowiednio trudniejsze. Pami??tajmy jednak, ??e Dawnport to jedynie pocz??tek przygody. Lokacj?? startow?? mo??na opu??ci?? ju?? na 8 poziomie (maksymalny poziom do zdobycia w Dawnport to 20). Wraz z podj??ciem decyzji, by wyruszy?? na g????wny kontynent, musimy ostatecznie wybra?? klas?? postaci, kt??rej potem ju?? nie zmienimy. Wystarczy porozmawia?? z Oress??, a nast??pnie uda?? si?? do odpowiedniego pokoju. Znajdziemy w nim skrzynk?? z ekwipunkiem odpowiadaj??cym naszemu wyborowi. Nast??pnie udamy si?? na statek, gdzie kapitan opowie o miastach startowych na g????wnym kontynencie.

 
Dawnport czy Rookgaard?

Starsi gracze Tibii pami??taj??, ??e pocz??tki przygody rozpoczyna??o si?? niegdy?? w lokacji Rookgaard. Miasto to nadal jest dost??pne w grze, ale by zacz???? tam przygod??, nale??y mie?? przynajmniej jedn?? posta?? na g????wnym kontynencie. Warto przy tym pami??ta??, ??e posta??, kt??ra chc?? bawi?? si?? w Rookgaard nie mo??e mie?? poziomu 10 lub wy??szego. W dodatku ju?? nigdy nie wr??ci do Dawnport. Chc??c przenie???? si?? do starej krainy pocz??tkuj??cych, nale??y porozmawia?? z Inigo.

Nale??y pami??ta??, ??e nie mo??emy zabra?? wszystkich zdobyczy z Dawnport, czy Rookgard:
  • Postacie na poziomie 8 mog?? mie?? maksymalnie 1000 z??ota w banku, 500 z??ota w plecaku i nie wi??cej ni?? 20 egzemplarzy danego przedmiotu (jak np. drewna).
  • Postacie w przedziale od 9 do 20 poziomu mog?? mie?? 1500 z??ota w banku, 500 z??ota w plecaku i nie wi??cej ni?? 20 egzemplarzy danego przedmiotu (jak np. drewna).
  • Wszystkie runy, eliksiry na ??ycie lub man?? oraz ekwipunek otrzymany przy wybieraniu ??cie??ek zostanie skasowany, gdy opu??cimy Dawnport.
 
Czas zacz???? prawdziw?? gr??

Przygoda na g????wnym kontynencie w rzeczywisto??ci nie r????ni si?? za bardzo od tej z Dawnport. Otrzymujemy po prostu wi??cej mo??liwo??ci rozwijania naszej postaci, nowe wyzwania oraz obszary do zwiedzenia. Czeka na nas r??wnie?? bardziej zaawansowana magia, gildie oraz inni gracze ????dni przyg??d. Gdy ju?? porozmawiamy ze stra??nikiem i zlokalizujemy sw??j depozyt, nale??y znale???? sprzedawc?? magicznych ksi??g. Ka??da klasa ma dost??p do zakl???? i ju?? na starcie warto zaopatrzy?? si?? w pocz??tkowe czary.

Na pocz??tku warto trzyma?? si?? niedaleko swojego miasta, bowiem w razie zagro??enia, warto schroni?? si?? za jego murami. Jednak taka taktyka nie sprawi, ??e staniemy si?? pot????niejsi, dlatego z czasem musimy opu??ci?? bezpieczne schronienie. Do tego czasu warto zapozna?? si?? z zaletami i wadami swojej klasy. Na g????wnym kontynencie spotkamy bowiem potwory, kt??rych nie widzieli??my w Dawnport, wi??c b??dzie zdecydowanie ci????ej. Dlatego warto szlifowa?? swoje umiej??tno??ci i gdy poczujemy si?? pewniej, wyruszy?? na pierwsze polowanie w g????b ??wiata.

</div>
Odpowiedz
#2
s??ysza??em, ??e w niekt??rych rejonach Polski, proboszczowie w swoich parafiach poprzenosi rezurekcj?? z niedzieli rano ju?? na sobot?? wieczorem, takie, jak wida??, ko??cielne nowatorstwo wsp????czesnych czas??w

a ja ??wi??ta sp??dzam na forum, hehe jest tu jeszcze kto?? taki?
Odpowiedz
#3
@[member='upeqijunahif'] takie posty prosz?? pisa?? w dziale "O wszystkim i o niczym" tzw "HydePark". 

SPECIAL INFO - 30.04.2020

https://pastebin.com/J0KLAq2E

Perfekcyjna i darmowa pomoc poprzez:

Discord: Evor#4670

Odpisuję raz w tygodniu. (Rozpoczęcie rozmowy od wysłania zaproszenia).
Odpowiedz
#4
My??l?? ??e dla nowych graczy jak najbardziej si?? przyda taki poradniczek! +++++

<p style="text-align:center;">[Obrazek: XjPTMlV.png]
Odpowiedz